Společnost myoskeletální medicíny ČLS JEP

 

Poslání a cíle společnosti

Výbor společnosti

Novinky

Vzdělávací a školící akce

Zahraniční kongresy

Kontaktní adresy

Adresy ostatních organizací

Internetové adresy

Časopisy a odborná literatura

 

 

 

Vážení členové Společnosti pro myoskeletální medicínu,

vstupujeme do 2. měsíce roku 2019. Přeji Vám všem dodatečně hodně zdraví, pohody, splnění všech přání, mnoho úspěchů v osobním i profesním životě.

Ráda bych Vás seznámila s plánem akcí na letošní rok:

17. JANDŮV MYOSKELETÁLNÍ DEN se koná 16.4. již tradičně v Lékařském domě v Praze. Účastnický poplatek zasílejte laskavě na účet: 500617613/0300, VS: 2519049, do poznámky uvádějte celé jméno a titul. Poplatek činí: 500,-Kč.

Příspěvky byly letos zvýšeny o 100,- Kč, jako základní položka do Společnosti J.E.P.. Společnost MSM poplatky nezvýšila.
Prosím o včasnou úhradu.

21.-22.11. Společnost pořádá odbornou konferenci: „VZTAH FUNKCE A STRUKTURY POHYBOVÉ SOUSTAVY“. O podrobnostech budete informováni.

Poslední výborová schůze proběhla 29. ledna 2019.

Rekapitulace činnosti Společnosti pro myoskeletální medicínu v roce 2018:

Proběhly volby do výboru Společnosti, ještě korespondenční formou. Další už budou elektronické, proto je třeba vytvořit databázi Vašich adres.
Vzhledem k tomu, že sbor učitelů myoskeletální medicíny stárne, probíhá školení mladších lékařů k doplnění stávajícího počtu. Stejně tak proběhne kurz učitelů fyzioterapeutů.

Úspěšně proběhl 16. Jandův myoskeletální den v Lékařském domě v Praze.

27.11. 2018 odešel dlouholetý předseda Společnosti J.E.P.,prof. MUDr. Jaroslav Blahoš DrSc., který před 3 léty na Jandově dnu předával ocenění. Byl nepostradatelnou součástí Společnosti.

Počátkem ledna 2019 zemřela PhDr. Eva Haladová, bývalá vědecká sekretářka Společnosti rehabilitační, která celý svůj život zasvětila výuce našeho oboru.

Čest jejich památce.

 

Proč je dobré stát se členem Společnosti pro myoskeletální medicínu ČLP?

Budete v kontaktu s ostatními členy se stejným zájmem o problematiku pohybového aparátu, zejména funkčního původu. Společnost pořádá kurzy ,které jsou otevřeny všem odbornostem, zejména pak rehabilitačním lékařům, neurologům, ortopédům, revmatologům, ale i praktickým lékařům, kteří se budou této problematice věnovat ve prospěch svých nemocných. V této odbornosti se nejedná jen o teoretické poznatky, ale především praktické.
Základní specializační vzdělání obsahuje 240 (+60) hodin teorie a praxe přerušovaně během jednoho roku, ukončené písemnou, ústní a praktickou komisionální zkouškou. Po získání Oprávnění I. lze zažádat pojišťovny o smlouvu k vykazování dvou kódů.

Kurzy inovační, slouží k prohlubování, opakování a osvojení nových poznatků v oboru. Absolventi základních kurzů ukončených před rokem 2004, kteří chtějí nadále spolupracovat s pojišťovnami, jsou povinni tyto kurzy absolvovat. Termíny kurzů jsou uveřejňovány na naších stránkách.

Děkuji za pozornost a na setkávání na akcích Společnosti se těší

MUDr. Jana Jandová
předsedkyně Společnosti

 


Vážení členové Společnosti pro myoskeletální medicínu,

 1. Dovolte, abych Vám jménem svým a předsednictva Společnosti popřála v novém roce hodně zdraví a úspěchů.

 2. Vzhledem k tomu, že bylo nutno provést volby chci Vám poděkovat, že jste se zúčastnili těchto voleb do výboru a revizní komise Společnosti MsM. Zde naleznete výsledky hlasování. Za projevenou důvěru Vám děkuji.

 3. Ve spolupráci s pojišťovnami dochází k regulaci vykazování a proplácení kódů s daným termínem absolvování základního kurzu a nutnosti doplnění kurzu inovačního u těch absolventů, kteří jej ukončili před rokem 2004. Pojišťovny děkují za Vaši spolupráci a účasti na inovačních kurzech, čímž jsou dány mantinely, ale i podmínky kvalitní péče dle nejnovějších postupů.

 4. Ve dnech 7. a 8. prosince minulého roku proběhl slavnostní kongres ČLS J.E.Prukyně k výročí narození tohoto velkého vlastence, politika, významného lékaře, biologa, s prezentací jeho geniálních objevů, které mají platnost dodnes. Zajímavostí byla účast dosud žijících potomků, z nichž někteří jsou lékaři.

 5. S novým ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem došlo ke zlepšení a zefektivnění vzájemné spolupráce ČLS. Předsedou vědecké rady ministerstva a poradcem nového ministra se stal předseda Společnosti J.E.P. pan prof. MUDr. Š. Svačina

 6. 24. dubna 2018 jste všichni srdečně zváni na 16. JANDŮV myoskeletální den do z rekonstruovaného sálu v Lékařském domě v Praze. Letos díky zavedení EET bude nutno se hlásit předem a zaplatit poplatek 500 Kč. O způsobu platby budete informováni.

MUDr. Jana Jandová
předsedkyně Společnosti pro MsM


Vážení přátelé,

všechny Vás co nejsrdečněji jménem svým i předsednictva Společnosti pro Myoskeletální medicínu zvu na 15. JANDŮV MYOSKELETÁLNÍ DEN konaný již tradičně v prostorách Lékařského domu v Praze dne 19. dubna 2017 od 9 do 16.30 hodin (program)
Na setkání s Vámi se těší

MUDr. Jana Jandová
předsedkyně Společnosti pro MsM

 


Dámy a pánové, vážení členové Společnosti pro myoskeletální medicínu,
 

pohodový Vánoční čas je za námi a jsme nuceni s plným nasazením plnit povinnosti všedních dnů a někdy i nesplnitelná novoroční předsevzetí.

Ráda bych Vás seznámila s činností naší společnosti v roce 2016.
---------------------------------------------------------------------------------------

Mnozí z Vás se zúčastnili již 14. Jandova dne v dubnu 2016 v Lékařském domě za účasti emeritního předsedy České lékařské společnosti J.E. Purkyně prof. MUDr J. Blahoše DrSc u příležitosti 25. výročí trvání naší společnosti.

Nutno pochválit domluvenou bezproblémovou spolupráci naší Společnosti s pojišťovnami
ohledně uznávání kódů a jejich proplácení, pro absolventy jak ročních základních, tak především Inovačních kurzů.
Opět připomínám mezní datum rok 2004, kdy všichni držitelé OPRÁVNĚNÍ I. st. před tímto datem jsou povinni, pokud chtějí účtovat kódy 21510 a 21520, absolvovat Inovační kurz.

Ráda bych pochválila naše nejpilnější učitele: MUDr. M. Toppischovou a MUDr A.Šnoplovou, které učí v Brně, as. MUDr. J. Vacka na Kr. Vinohradech v Praze a doc. MUDr. V. Tošnerovou v Hradci Králové.
Vzhledem k tomu, že učitelský sbor stárne, bude nutno doplnit tým o několik šikovných a předeším ochotných členů, pomáhajících ve výuce dalších zájemců o myoskeletální problematiku v rámci stabilizace a rozvíjení Pražské školy.

19. DUBNA t. r. .se opět v Lékařském domě v Praze uskuteční 15. JANDŮV den. Prosím všechny členy, kteří by se rádi chtěli podělit se svými zkušenostmi, či zajímavými kazuistikami, ať se u mne přihlásí.

Na podzim se pak výbor rozhodl uspořádat konferenci na téma: FUNKČNÍ PORUCHY HYBNÉHO SYSTÉMU a varia.
Termín akce bude upřesněn.
 

ZPRÁVY:

 1. Příspěvky do Společnosti pro rok 2017 zůstávají ve stejné výši.Prosím o vyrovnání dlužných částek, aby nedošlo ke zrušení Vašeho členství. O stavu účtu se lze informovat v Členské evidenci ČLS na telef. Čísle: 224 266 201-4
  Platící členové, jako bonus obdrží slevu z účastnického poplatku na konferenci.

 2. Ve dnech 23. a 24. února se koná Kineziologická konference v Bohdanči na téma: Hluboký stabilizační systém

 3. V letošním roce proběhnou korespondenční volby do výboru Společnosti.

 4. 9.6.2016 odešel v 88 letech prof. MUDr. R. ČIHÁK DrSc anatom, autor 3. svazkové anatomie, který se podílel na výzkumu kosterních ostatků našeho císaře Karla IV., jehož výročí jsme minulý rok oslavovali. Několikrát také přednášel na Jandově dnu a byl přítelem a spolupracovníkem našich pánů profesorů: Vl. Jandy a K. Lewita.

          22.11.2016 ve věku 95 let jsme doprovodili na poslední cestě doc. MUDr. Fr.
         VELEHOposledního z našich žijících učitelů a zakladatelů Pražské školy.

          Čest jejich památce, zachovejme si jejich obraz v srdci a vše, co jsme se od
          nich naučili.
          Díky!
 

MUDr Jana Jandová
předsedkyně Společnosti pro myoskeletální medicínu
ČLS J.E.Purkyně                                                                            05.01.2017


Vážení přátelé,

všechny Vás co nejsrdečněji jménem svým i předsednictva Společnosti pro Myoskeletální medicínu zvu k hojné účasti na 14.Jandově dni konaném již tradičně v prostorách Lékařského domu v Praze dne 19.dubna 2016 od 9 do 16.30 hodin (program).
Na setkání s Vámi se těší

MUDr. Jana Jandová
předsedkyně Společnosti pro MsM


Vážení členové Společnosti pro myoskeletální medicínu
České lékařské společnosti J. E. Purkyně,

blíží se konec roku 2015 a tak jako každoročně se těšíme na nejkrásnější svátky a nástup do roku nového , setkání rodin a přátel, ale také bilancujeme, co jsme udělali, a jak to příště uděláme lépe.

Ve výčtu letošních akcí proběhl v Praze v Lékařském domě Jandův 13. myoskeletální den, dle odezvy úspěšně s připsaným ziskem na účet Společnosti ve výši 29 tisíc Kč. Další akcí bylo 2 denní setkání učitelů-lékařů v Bohdanči za 1 denní přítomnosti prof. P. Koláře Školitelé si vyměnili své zkušenosti, upravili některé techniky i organizační záležitosti. Byla navázána spolupráce osobním jednáním se všemi pojišťovnami, které přivítaly určení mantinelů pro vykazování kódů 21510 a 21520, stanovení platnosti Certifikátů a povinností účasti na Inovačních kurzech u držitelů Oprávnění , staršího než je rok vydání 2004. Plánovaná konference v říjnu v Plzni se z programových důvodů neuskutečnila, náklady i registrační poplatky uhrazeny a plátcům navráceny. V letošním roce 2015 se konaly volby do předsednictva Společnosti J. E. Purkyně a novým předsedou byl zvolen pan prof. MUDr. Štěpán Svačina DrSc., a dlouholetý předseda, pan prof. MUDr. Jaroslav Blahoš DrSc. se stal předsedou čestným. Voleb jsem se zúčastnila a za naši Splečnost poděkovala za vše, co pro naši odbornost udělal. Paní doc. Vlasta Tošnerová se podílí jako garant na vzdělávacích kurzech pořádaných Lékařskou komorou v šíření poznatků dg a léčby funkčních poruch, a za tuto činnost byla letos slavnostně odměněna cenou ČLK.

P L Á N  A K C Í
Společnosti pro myoskeletální medicínu v roce 2016:

 • 19. dubna jste všichni srdečně zváni na 14. Jandův den, tradičně do Lékařského domu v Praze. Programy budou včas rozeslány

 • Průběžně, dle zveřejněných termínů na našich stránkách probíhají, jak roční přerušované kurzy, tak víkendové Inovační.

 • Členské příspěvky zůstávají beze změny jako v letošním roce.

 • V plánu je vytvořit mailové adresy všech členů.

Přeji Vám všem krásné Vánoce, hodně zdraví, úspěchů a radosti z úspěšně vyléčených pacientů s funkčními poruchami hybného aparátu technikami MsM.

Ještě dovolte jednu smutnou zprávu:
Před 14.ti dny ve věku 64 let opustila naše řady Mgr. Věra Verchozinová, neúnavně školila fyzioterapeuty v myoskeletálních technikách a byla dlouhá léta spolupracovnicí pana prof. MUDr. Karla Lewita.
Díky za vše co vykonala, čest její památce.

MUDr. Jana Jandová
    předsedkyně Společnosti


POZOR!

Inzerovaná konference plánovaná s datem 9.a10. října toho roku se z programových důvodů nekoná!
Překládá se na duben 2016, přesné datum bude zavčasu stanoveno

Vážení, blíží se čas k nahlášení aktivní ale i pasivní účasti na Konferenci společnosti pro myoskeletální medicínu s názvem "Mezioborové pojetí bolestivých stavů hybné soustavy" konané ve dnech 9. a 10.října t.r. v Plzni.
Informace najdete: www.conference.cz/MM2015
email: conference@conference.cz

Na Vás všechny se těší jménem výboru
    MUDr. Jana Jandová předsedkyně


Vážení přátelé,

těším se na vás všechny, že se zúčastníte 13. Jandova dne v Praze a přikládám program.

S pozdravem
    MUDr. Jana Jandová předsedkyně MsM


Vážení členové Společnosti pro myoskeletální medicínu,

rok se překlenul a již píšeme datum 2015. Kdo by to před 15 ti lety při oslavě milenia řekl, jak ten čas letí. Přeji Vám všem jménem svým i předsednictva vše jen to nejlepší v osobním i profesionálním životě.

Ráda bych Vás upozornila na data, která by jste si měli zapsat do diáře:

13. JANDŮV MYOSKELETÁLNÍ DEN
23.dubna, tradičně v Lékařském domě v Praze
------------------------------------------------------------------

KONFERENCE Myoskeletální medicíny
9.+10.října v Plzni
Téma: Funkční poruchy v mezioborovém pojetí
-------------------------------------------------------------------------------------

Zájemce o aktivní účast na Jandově dnu prosím o nahlášení přednášek.

Členské příspěvky zůstávají ve stejné výši roku minulého. Žádám členy o jejich platbu, případně nahlášení změn dodací adresy.

Zdravím všechny a vše dobré přeje

MUDr. Jana Jandová
předsedkyně Společnosti pro Myoskeletální medicínu
České lékařské společnosti J.E.Purkyně

 

Copyright (c) 2009 Společnost myoskeletální medicíny ČLS JEP